Algemene voorwaarden

Babboe B.V.

Certificaatsvoorwaarden en algemene voorwaarden

Versie: 18 april 2024

CERTIFICAATSVOORWAARDEN

 1. Algemeen. In ruil voor het inleveren van een Babboe bakfiets (de "Inruilfiets") ontvangt de eigenaar van de Inruilfiets een certificaat ("Inruilcertificaat"). Dit Inruilcertificaat geeft de eigenaar van de Inruilfiets (de "Houder") het recht om één nieuwe fiets (met fabrieksgarantie), te kiezen voor maximaal de waarde van het Inruilcertificaat uit een aantal geselecteerde modellen (de "Vervangfiets"), ter vervanging van de Inruilfiets van de Houder, onder de voorwaarden zoals nader beschreven in de op het Inruilcertificaat van toepassing zijnde voorwaarden ("Certificaatsvoorwaarden").

  Het Inruilcertificaat kan uitsluitend worden verkregen via de website www.controleerjebakfiets.nl en/of shop.controleerjebakfiets.nl (de "Website(s)"), waar ook deze Certificaatsvoorwaarden zijn te vinden. In het geval dat de Houder een Vervangfiets heeft gekozen op een Website zijn de Algemene Voorwaarden van Babboe, die als bijlage aan deze Certificaatsvoorwaarden zijn gehecht, van toepassing.
 2. Gerechtigde. Het Inruilcertificaat kan worden aangevraagd door iedere rechtmatige eigenaar van een door hem of haar gebruikte Inruilfiets die zich heeft gemeld via de Website(s), ongeacht:

  a. of het gaat om de eerste eigenaar of een opvolgend eigenaar; of

  b. van wie de Inruilfiets door de eigenaar is gekocht of verkregen (als een nieuwe of een gebruikte bakfiets); of

  c. de mate van onderhoud die de Inruilfiets heeft ondergaan.

  Geen recht op een Inruilcertificaat ontstaat in het geval dat de Inruilfiets wezenlijk is gewijzigd na de Afleverdatum (als hierna gedefinieerd) of ernstig beschadigd is. Het Inruilcertificaat geldt niet voor opkopers van Inruilfietsen.
 3. Berekening ouderdom Inruilfiets. De waarde van het Inruilcertificaat hangt af van de ouderdom van de Inruilfiets. In de systemen van Babboe staat genoteerd wanneer de Inruilfiets oorspronkelijk voor aflevering aan de eerste eigenaar is uitgeleverd. Deze datum (de "Afleverdatum") verschijnt automatisch op de Website(s) en geldt als vaststaand, tenzij de Houder aantoont aan de hand van schriftelijke documentatie dat de werkelijke Afleverdatum afwijkt van de door Babboe aangehouden Afleverdatum. De Afleverdatum is van belang om te bepalen of de fabrieksgarantie van 5 jaar op het frame van de Inruilfiets nog van toepassing was op het moment waarop Babboe aankondigde dat de Inruilfiets niet meer gebruikt moest worden.
 4. Inruilfiets niet ouder dan vijf jaar. Indien de Inruilfiets op of na 1 januari 2019 is geleverd geldt het volgende. Indien de Inruilfiets vijf jaar of jonger is te rekenen vanaf de Afleverdatum, hoeft de Houder niets bij te betalen bij het kiezen van een Vervangfiets op de Website, ondanks het feit dat de Vervangfiets nieuw is en mogelijk een hogere waarde heeft dan (i) de Dagwaarde van de Inruilfiets (indien het defect weggedacht wordt) of (ii) de oorspronkelijke aanschafwaarde van de Inruilfiets (bij eerste levering als nieuwe fiets). De Houder van een Inruilcertificaat die een Inruilfiets had die niet ouder was dan vijf jaar en dus niet heeft hoeven bijbetalen voor de Inruilfiets komt geen wettelijk herroepingsrecht toe als bedoeld in artikel 6:230o e.v. BW omdat geen sprake is van een overeenkomst op afstand.
 5. Inruilfiets ouder dan vijf jaar. Indien de Inruilfiets voor 1 januari 2019 is geleverd geldt het volgende. Indien de Inruilfiets ouder is dan vijf jaar te rekenen vanaf de Afleverdatum heeft de Houder recht op een Inruilcertificaat waarvan de waarde gelijk is aan de oorspronkelijke aanschafwaarde van de Inruilfiets (bij eerste levering als nieuwe bakfiets) minus een gebruiksvergoeding (een bedrag voor het onbekommerde gebruik dat van de Inruilfiets gemaakt is). Dit is de waarde van de Inruilfiets (de "Dagwaarde"). De gebruiksvergoeding wordt gelijkgesteld aan de afschrijving (waarbij uitgegaan wordt van een lineaire afschrijving over 10 jaar, met in alle gevallen een positieve restwaarde). Het kan dus voor komen dat de Houder op de Website gevraagd wordt om, afhankelijk van de prijs van de gekozen Vervangfiets en de Dagwaarde van de Inruilfiets, een bedrag bij te betalen. In dat geval is sprake van een overeenkomst op afstand en kan de Houder aanspraak maken op het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6:230o e.v. BW. Artikel 8 en 11 van de Algemene Voorwaarden van Babboe (zie bijlage) bevatten meer informatie hierover.
 6. Geldigheidsduur en beperkingen. De Houder kan het Inruilcertificaat gebruiken om één Vervangfiets uit te kiezen, ook indien de waarde van het Inruilcertificaat voldoende is voor het kiezen van meer dan één Vervangfiets. Het Inruilcertificaat is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld, ook niet indien en voor zover de waarde van het Inruilcertificaat niet geheel wordt aangewend bij het kiezen van een Vervangfiets. De eventuele restwaarde van het Inruilcertificaat kan ook niet worden gebruikt voor andere goederen of diensten. Het Inruilcertificaat is vanaf het moment van uitgifte één jaar geldig. Het is na inwisseling van een Inruilcertificaat, of bij gebreke van inwisseling na afloop van voornoemde termijn van één jaar, al naar gelang welke van deze twee momenten zich eerder voordoet, niet meer mogelijk Babboe of de verkoper van de Inruilfiets nog op enigerlei grond aan te spreken in verband met de kwaliteit van de Inruilfiets. Door het Inruilcertificaat in te wisselen geeft de Houder aan dat hij of zij de Vervangfiets en de hierna in artikel 8 bedoelde compensatie beschouwt als een passende tegemoetkoming in de door hem of haar geleden schade, mits Babboe daadwerkelijk een Vervangfiets en de in artikel 8 bedoelde compensatie ter beschikking stelt, zulks onverlet de mogelijkheid voor de in artikel 5 bedoelde Houders om het herroepingsrecht in te roepen.
 7. Beschikbaarheid Vervangfiets. Babboe kan niet garanderen dat de gekozen Vervangfiets op het moment waarop de keuze wordt gemaakt nog - of onmiddellijk - leverbaar is. Het aanbod van de Vervangfiets vindt daarom plaats onder de voorwaarde van beschikbaarheid. Hierdoor kan de Houder op de Website, of op een later moment, het bericht krijgen dat een andere Inruilfiets moet worden gekozen, of dat sprake is van een wachttijd bij het vasthouden aan de gemaakte keuze, die mogelijk nog kan oplopen. Indien de Houder vasthoudt aan de gemaakte keuze heeft hij of zij geen recht op een andere vergoeding wegens de lange wachttijd dan die welke hieronder in artikel 7 is opgenomen.
 8. Lange wachttijd. Babboe erkent dat er ongemak kan zijn ontstaan door het feit dat de Inruilfiets niet kon worden gebruikt vanaf 14 februari 2024 en dat het enige tijd kan duren alvorens de Vervangfiets beschikbaar is. In verband hiermee ontvangen alle Houders een separaat certificaat voor een gratis onderhoudsbeurt voor hun Vervangfiets. Al naar gelang de duur van de periode dat zij hun Inruilfiets niet hebben kunnen gebruiken, of hebben moeten wachten op een Vervangfiets, kan Babboe daarnaast een aanbod doen voor de keuze van een gratis fietsaccessoire. Verder dient ook een eventueel verschil in waarde tussen de Inruilfiets en de Vervangfiets als een vergoeding voor de lange wachttijd te worden beschouwd. Een andere vorm van vergoeding is niet beschikbaar.
 9. Definitief afstand van de Inruilfiets. Het inleveren van een Inruilfiets is onherroepelijk. De Inruilfiets zal worden vernietigd. Mocht de Houder gerechtigd zijn de Vervangfiets terug te geven, bijv. met een beroep op het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 5, dan kan dat alleen leiden tot de uitgifte van een nieuw Inruilcertificaat.
 10. Voorrang. In geval van strijdigheid tussen deze Certificaatsvoorwaarden en de door Babboe gehanteerde Algemene Voorwaarden, hebben deze Certificaatsvoorwaarden voorrang.